• Adres: ul.Rynek 4, 37-530 Sieniawa

  • Tel.: 16 622 71 21

  • E-mail: spsieniawa@poczta.onet.pl

Zarząd

 

          Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Sieniawie jest dobrowolnym społecznym zrzeszeniem osób mających na celu rozwijanie i wspieranie działań edukacyjnych i kulturalnych na rzecz dzieci oraz społeczności lokalnej.
Spotkanie założycielskie członków stowarzyszenia odbyło się 16.06.2011 r. Natomiast 13.10.2011 r. w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Stowarzyszenie zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.
Celem statutowym Stowarzyszenia jest między innymi:
1. Pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych służących celom działalności stowarzyszenia.
2. Działalność charytatywna na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej w Sieniawie, będących w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych tych dzieci z uwzględnieniem uczniów niepełnosprawnych.
3. Wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej w Sieniawie.
4. Zmniejszanie obszarów wykluczenia społecznego poprzez oddziaływanie na wszystkich uczniów defaworyzowanych oraz ich rodzin.
5. Inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie mieszkańców na rzecz wszechstronnego rozwoju szkoły i środowiska lokalnego.
6. Wspieranie działań szkoły zmierzających do kształtowania postaw patriotycznych i społecznych wychowanków oraz uczniów szkoły.
7. Pomnażanie dorobku naukowego, wychowawczo-dydaktycznego, kulturalnego i materialnego szkoły.

Głównym darczyńcą Stowarzyszenia był Pan Kazimierz Michalski.
Pan Kazimierz Michalski to absolwent sieniawskiej szkoły oraz fundator stypendiów. Urodził się i wychowywał w Sieniawie. Tutaj ukończył szkołę podstawową, maturę zdał w jarosławskim gimnazjum, później studiował prawo we Lwowie. Przez jakiś czas pracował jako sędzia grodzki w Sieniawie. W czasie II Wojny Światowej został zesłany do łagrów sowieckich, a potem trafił do armii gen. Andersa, z którą przeszedł szlak bojowy. Walczył pod Monte Cassino i Piedimonte. Po wojnie osiadł w Anglii, w Oxfordzie, gdzie pracował w bibliotece uniwersyteckiej. Pod koniec życia postanowił wrócić do Polski i odwiedzić miejsca swego dzieciństwa i młodości.
Kazimierz Michalski zmarł 12 kwietnia 2012 r. Zgodnie z jego ostatnią wolą zawartą w testamencie, część pozostawionego przez niego majątku, zasiliła konto Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Sieniawie.
Zadaniem Stowarzyszenia jest dysponowanie funduszami otrzymanymi od Pana Kazimierza i przekazywanie ich na wspieranie uzdolnionych uczniów Szkoły Podstawowej w Sieniawie im. Tadeusza Kościuszki, którzy co roku otrzymują stypendia im. Kazimierza Michalskiego za bardzo dobre wyniki w nauce lub wybitne osiągnięcia.

Dotychczas przyznano 273 stypendia, na łączną kwotę 137 000,00 zł.
W poszczególnych latach stypendia otrzymało:
2011/12 – 32 uczniów
2012/13 – 38 uczniów
2013/14 – 40 uczniów
2014/15 – 31 uczniów
2015/16 – 34 uczniów
2016/17 – 20 uczniów
2017/18 – 33 uczniów
2018/19 – 45 uczniów

Obecnie w Zarządzie Stowarzyszenia pracują:

1. KatarzynaBartuś
2. Agnieszka Kamińska
3. Bogusława Mazurkiewicz
4. Piotr Majcher
5. Krzysztof Kolasa
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Żaden z członków Stowarzyszenia nigdy nie otrzymał za swoją pracę wynagrodzenia ani w jakikolwiek inny sposób nie czerpał korzyści materialnych.

   Krzysztof Kolasa