• Adres: ul.Rynek 4, 37-530 Sieniawa

  • Tel.: 16 622 71 21

  • E-mail: spsieniawa@poczta.onet.pl

Inne

„50+ANGIELSKI”
W roku szkolnym 2017/2018, w budynku Szkoły Podstawowej w Sieniawie, realizowany jest kurs języka angielskiego na poziomie A1 , obejmujący 120 godzin lekcyjnych. Bierze w nim udział 12 nauczycieli z terenu Miasta i Gminy Sieniawa, w tym aż 8 nauczycieli
z naszej szkoły.
Zajęcia odbywają się w ramach projektu „50+angielski”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zaś Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie jest jego organizatorem.
Życzymy wszystkim uczestnikom owocnej nauki!
Katarzyna Drapała

Nowoczesna szkoła, aktywni uczniowie

  Szkoła Podstawowa w Sieniawie  realizuje Projekt Nowoczesna szkoła, aktywni uczniowie  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, IX Osi Priorytetowej Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Okres realizacji projektu : 01.08.2018r.- 30.06.2020 r

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych   uczniów i  uczennic  w zakresie TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne), nauk matematyczno- przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.

Cele szczegółowe to zwiększenie dostępu  uczniów i  uczennic  do oferty zajęć wyrównawczych i rozwijających w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz wzrost kompetencji  nauczycieli i  nauczycielek kształcenia ogólnego  w zakresie wykorzystania metod i form organizacji sprzyjających rozwijaniu wśród uczniów kompetencji  kluczowych, w szczególności wykorzystania TIK oraz metody eksperymentu w dydaktyce.

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze- dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności pomoc w  spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej

– zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- dla uczniów z najwyższymi wynikami w nauce

-szkolenia nauczycieli z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych, wykorzystania metody eksperymentu, rozwijania kompetencji TIK

Ponadto  zaplanowano zakup wyposażenia niezbędnego do skutecznego rozwijania kompetencji kluczowych wśród uczniów: zakup wyposażenia TIK oraz zakup wyposażenia pracowni przyrodniczych.

W naszej szkole uczniowie klas IV-VIII mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w 38 grupach z następujących przedmiotów:

L.p. Imię inazwisko

nauczyciela

Rodzaj zajęć   (grupa)
1. Wiesława Augustyn-Daź Matematyka  dyd.-wyr. Gr 2

Matematyka rozwijające Gr 2

Fizyka  dyd.-wyr. Gr 1

Fizyka  rozwijające Gr 1

2. Małgorzata Grycko Matematyka  dyd.-wyr. Gr 3

Matematyka rozwijające Gr 3

3. Joanna Mazur Matematyka  dyd.-wyr. Gr 4

Matematyka rozwijające Gr 4

4. Dorota Gancarz-Pich Matematyka  dyd.-wyr. Gr 1

Matematyka rozwijające Gr 1

5. Katarzyna Bartuś Geografia  dyd.-wyr. Gr 4

Geografia rozwijające Gr 4

6. Piotr Majcher Informatyka  dyd.-wyr. Gr 1

Informatyka  dyd.-wyr. Gr 2

Informatyka  dyd.-wyr. Gr 3

7. Krzysztof Pieniecki Informatyka  rozwijające Gr1

Informatyka  rozwijające Gr2

Informatyka  rozwijające Gr3

8. Małgorzata Sternik Biologia  dyd.-wyr. Gr 3

Biologia rozwijające Gr 3

Chemia  dyd.-wyr. Gr 2

Chemia  rozwijające Gr 2

9. Katarzyna Drapala j. angielski  dyd.-wyr. Gr 1

j. angielski  dyd.-wyr. Gr 3

j. angielski  dyd.-wyr. Gr 4

j. angielski  rozwijające Gr 2

j. angielski  rozwijające Gr 4

10. Małgorzata Swiader j. angielski  dyd.-wyr. Gr 2

j. angielski  dyd.-wyr. Gr 5

j. angielski  rozwijające Gr 1

j. angielski  rozwijające Gr 3

11. Regina Krzemińska j. niemiecki  dyd.-wyr. Gr 1

j. niemiecki  dyd.-wyr. Gr 2

j. niemiecki  dyd.-wyr. Gr 4

j. niemiecki  rozwijające Gr 1

j. niemiecki  rozwijające Gr 2

12. Anna Hałoń j. niemiecki  dyd.-wyr. Gr 3

j. niemiecki  rozwijające Gr 3

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

50+ANGIELSKI

W roku szkolnym 2017/2018, w budynku Szkoły Podstawowej  w Sieniawie, realizowany jest także kurs  języka angielskiego na poziomie A1 , obejmujący 120 godzin lekcyjnych. Bierze w nim udział 12 nauczycieli z terenu Miasta i Gminy Sieniawa, w tym aż  8 nauczycieli
z naszej szkoły.

Zajęcia odbywają się w ramach projektu 50+angielski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zaś Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie jest jego organizatorem.

Życzymy wszystkim uczestnikom owocnej nauki!

Cyfrowa Szkoła

Od września 2012r. w Szkole Podstawowej w Sieniawie im. T. Kościuszki realizowany jest program
rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno- komunikacyjnych.
Cyfrowa szkoła- tak nazywa się przedsięwzięcie- opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych
jej zadań jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Rozwój dzieci w tej dziedzinie
odbywa się w klasach, poprzez działania odpowiednio przygotowanych nauczycieli, świadomych korzyści
edukacyjnych z wykorzystania TIK. Szkoła poprzez rozwiązania technologiczne umożliwia prowadzenie nauczania
w każdym czasie i miejscu, w którym przebywa uczeń, a więc również poza nią , także w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.
Podjęcie ambitnych planów rozwijania TIK w edukacji ocenia się jako kluczowe dla procesu realizacji
strategicznych założeń dotyczących budowania kapitału ludzkiego i gospodarki opartej na wiedzy.
Osiągnięcie głównego celu programu jest możliwe dzięki doposażeniu placówki w już istniejące nowoczesne
pomoce dydaktyczne i inny niezbędny sprzęt. Są to m.in.:
– mobilne komputery dla uczniów,
– laptopy do wykorzystania przez nauczycieli,
– drukarki,
– tablice interaktywne,
– projektory multimedialne,
– ekrany projekcyjne
– jeden wizualier.
Szkoła Podstawowa w Sieniawie jest jedną z nielicznych na Podkarpaciu, realizującą w/w program,
a przygotowanie dzieci w tym zakresie rozszerzy ich możliwości funkcjonowania w późniejszym życiu
społeczno- zawodowym.

Krystyna Pieczonka

Podsumowanie pracy zespołu TIK

Nowe narzędzia pracy z uczniami są odpowiedzią na wyzwania, jakie stawia przed nami współczesna edukacja, bowiem książka i zeszyt to już dzisiaj anachronizm. W naszej szkole pracowały dwa zespoły ds. TIK. W ramach wspólnej działalności udało się nam wypracować nowe, skuteczne metody pracy, zgromadzić i utworzyć biblioteczkę tzw. dobrych praktyk. Koleżeńska wymiana doświadczeń edukacyjnych oraz kontakty z nauczycielami z innych szkół w województwie, wreszcie samokształcenie, to doskonała forma wzbogacania warsztatu pracy. Wszyscy wiele się od siebie nauczyliśmy. Efektem tych poczynań było przeprowadzenie szeregu bardzo interesujących lekcji z wykorzystaniem TIK- co niewątpliwie miało przełożenie na wzrost poziomu jakości kształcenia i wychowania w szkole. Projekt się zakończył, ale Cyfrowa Szkoła nie. Proces poznawania i stosowania narzędzi TIK trwa w Szkole Podstawowej w Sieniawie im. T.Kościuszki i będzie kontynuowany, ponieważ baza narzędzi komunikacyjno-informacyjnych jest tak bogata, że kolejne jej tajniki najlepiej poznaje się w codziennej pracy z uczniem, uczestnicząc w ciągłym procesie uczenia się.

Bożenna Bednarska- Dyrda