• Adres: ul.Rynek 4, 37-530 Sieniawa

 • Tel.: 16 622 71 21

 • E-mail: spsieniawa@poczta.onet.pl

Regulaminy

PROCEDURA ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIENIAWIE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1603)

 

 1. W dniach zimowej i wiosennej przerwy świątecznej oraz w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła organizuje dla swoich uczniów zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.
 2. Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych oraz zasadach jej organizacji.
 3. Szkoła prowadzi każdorazowo diagnozę potrzeb rodziców i opiekunów uczniów w zakresie zapewnienia dzieciom zajęć wychowawczo-opiekuńczych w okresie przerw świątecznych oraz dni wolnych od zajęć dydaktycznych.
 4. Na zajęciach wychowawczo-opiekuńczych obowiązuje procedura przyprowadzania
  i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców/opiekunów lub osoby upoważnione.
 5. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani powiadomić szkołę w sytuacji rezygnacji z udziału
  w zajęciach lub zgłosić nieobecność wychowanka/dziecka w określonych dniu.
 6. Założenia organizacyjne:
 7. Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze są organizowane w określone dni i w określonych godzinach ustalanych przez dyrektora szkoły zgodnie z kalendarzem roku szkolnego;
 8. Podstawą udziału wychowanka/ucznia w zajęciach jest karta kwalifikacyjna złożona przez rodziców/opiekunów stanowiąca załącznik nr 1 do procedury.
 9. Karta kwalifikacyjna składana jest w sekretariacie uczniowskim w terminie ustalonym przez Dyrektora szkoły.
 10. Warunkiem udziału wychowanka/dziecka w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych jest złożenie karty kwalifikacyjnej w określonym terminie.
 11. Dyrektor po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb na podstawie złożonych kart ustala grupy wychowawcze, nauczycieli dyżurujących oraz program zajęć.
 12. Diagnozę i przyjmowanie uczniów na zajęcia dokonuje osoba wyznaczona przez Dyrektora szkoły. W pierwszej kolejności przyjmowani będą uczniowie, których każdy z rodziców/opiekunów prawnych pracuje zawodowo lub prowadzi własną działalność gospodarczą.
 13. Na zajęciach mogą również przebywać uczniowie skierowani przez Dyrektora lub inna upoważnioną osobę w wyjątkowej sytuacji losowej.
 14. Dyrektor szkoły podaje do wiadomości listy dzieci oraz program zajęć.

 

Procedura wchodzi w życie z dniem …………………………………………………..

 

 

załącznik nr 3

do Regulaminu Świetlicy Szkolnej

Regulamin przewozu uczniów do i ze Szkoły Podstawowej w Sieniawie    

 1. Tadeusza Kościuszki

 

 • 1

Przepisy ogólne

 1. Organizatorem przewozu uczniów do i ze Szkoły Podstawowej w Sieniawie im. Tadeusza Kościuszki jest Miasto i Gmina Sieniawa
  2. Organizator przewozu określa trasę przewozu i przystanki.
  3. Organizator przewozu współdziała z przewoźnikiem i dyrektorem szkoły.
 2. Rozkład jazdy autobusów, listy uczniów dowożonych oraz plan pracy nauczycieli – opiekunów ustala kierownik świetlicy a zatwierdza dyrektor Szkoły Podstawowej w Sieniawie.
  5.Kierownik świetlicy z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem informuje organizatora przewozu i przewoźnika o planowanych zmianach w terminach\godzinach dowozów uczniów związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole.
  7. Godziny jazdy autobusu/busa, które ustala kierownik świetlicy są orientacyjne z uwagi na zmieniające się warunki pogodowe, różne sytuacje panujące na drodze oraz podczas wsiadania i wysiadania uczniów.
 • 2

Uczeń

 1. Z przewozów może korzystać w pierwszej kolejności każdy uczeń, który znajduje się na liście uczniów dowożonych.
  2. Uczniom podczas jazdy nie wolno:
  – wsiadać i wysiadać z autobusu/busa bez zgody opiekuna dowozu;
  – wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu,
  – zachowywać się w sposób hałaśliwy, wulgarny, bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób,
  – żądać zatrzymania autobusu/busa w miejscu do tego nie przeznaczonym;
  – rozmawiać z kierowcą,
  – dokonywać zniszczeń w autobusie.
  3.Uczniowie wsiadają/wysiadają do/z autobusu/busa tylko w ustalonym przez dyrektora szkoły miejscu uzgodnionym z przewoźnikiem.
  4. Uczniowie zobowiązani są być punktualnie w wyznaczonym miejscu wsiadania.
  5. Przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu/busa uczniowie zachowują szczególną ostrożność tak, aby nie narazić siebie i innych uczniów na niebezpieczeństwo wypadku.
  6. Uczniowie po przyjeździe do szkoły udają się do szatni a następnie na świetlicę szkolną lub bezpośrednio na lekcje.
  7. Uczniowie powracający do domu oczekują na autobus/bus w świetlicy szkolnej lub innym miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
  8. Jeżeli organizacja pracy w szkole przewiduje skrócone lekcje lub wcześniejsze zakończenie zajęć uczniowie dojeżdżający oczekują na kurs autobusu/busa w świetlicy szkolnej lub w innym wyznaczonym przez dyrektora szkoły miejscu.
  9. W przypadku (dotyczy tylko odwozu), gdy uczeń spóźni się na autobus/bus, zobowiązany jest on do udania się do sekretariatu szkoły i zgłoszenie swojego spóźnienia pracownikowi administracyjnemu/ nauczycielowi dyżurnemu lub kierownikowi świetlicy.
  10. Uczniowie dowożeni mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów przewozu oraz kierowcy.

 

 • 3

Rodzice/opiekunowie prawni

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci dochodzących z miejsca zamieszkania do przystanku autobusu/busa aż do momentu wejścia ucznia do autobusu/busa oraz powracających po zajęciach z przystanku do domu od momentu wyjścia ucznia z autobusu/busa.
  2. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczenia dokonane przez ich dzieci w autobusach/busach ( w postaci przywrócenia do pierwotnego wyglądu i użyteczności lub rekompensaty pieniężnej w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc od zaistniałej sytuacji).
  3. Rodzic(prawny opiekun) bądź upoważniona przez niego osoba ucznia poniżej 7 roku życia zobowiązany/a jest do odbioru dziecka z przystanku. W przypadku nieobecności rodzica/prawnego opiekuna, bądź upoważnionej przez niego osoby, dziecko przywożone jest do szkoły skąd odbierają go rodzice. W takim przypadku rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest pokryć koszty przewoźnikowi wynikające z dodatkowego przejazdu.

 

 • 4

Opiekun przewozu/kierowca

 1. Autobus/bus odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w rozkładzie jazdy. Opiekun przed planowanym odjazdem sprawdza obecność, wg listy uprawnionych i daje znak kierowcy do rozpoczęcia jazdy.
  2. Opiekun przewozu współpracuje z dyrektorem oraz pracownikami szkoły zajmującymi się uczniami dojeżdżającymi do szkoły w zakresie prawidłowej organizacji przewozów (w tym weryfikacji listy uprawnionych pod kątem nieobecności w szkole) i zapewnienia uczniom bezpieczeństwa.
  3. Opiekun przewozu jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, decyduje o wpuszczeniu i wypuszczeniu osób z autobusu/busa w wyznaczonych miejscach, podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku. O każdej takiej sytuacji opiekun przewozu jest zobowiązany niezwłocznie poinformować szkołę.
  4. Kierowca autobusu w takim przypadku zobowiązany jest podejmować wspólnie z opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom a także do zminimalizowania strat materialnych.
  5. W przypadku wypadku lub awarii autobusu/busa przewożącego uczniów, kierowca niezwłocznie zgłasza sytuację do organizatora przewozu, natomiast opiekun sprawuje opiekę nad przewożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego.
  6. Opiekun przewozu ponosi odpowiedzialność za uczniów przewożonych od chwili wejścia do autobusu/busa, do chwili wyjścia z pojazdu i przekazania ich pod opiekę szkoły oraz w drodze powrotnej; od chwili wejścia ucznia do autobusu/busa przy szkole do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości.
  7. W drodze do szkoły; od momentu wyjścia ucznia z autobusu/busa przy szkole a w drodze powrotnej ze szkoły; do momentu wejścia ucznia do autobusu/busa – opiekę nad nim sprawuje szkoła.
  8. O nieodpowiednim zachowaniu uczniów w autobusie szkolnym opiekun przewozu informuje ustnie wychowawcę.

 

 • 5

Obowiązki przewoźnika

Obowiązkiem przewoźnika jest:
1. Terminowe dowiezienie uczniów do szkoły i odwiezienie po zakończonych zajęciach;
2. Przewożenie uczniów autobusami/busami wyłącznie sprawnymi technicznie, posiadającymi aktualne badania techniczne, dostosowanymi do ilości przewożonych dzieci. Ilość przewożonych osób nie może być większa niż określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu;
3. Właściwe oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami prawa o ruch drogowym;
4. Posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC oraz NW na wszystkie autobusy/busy służące do przewozu dzieci i młodzieży;
5. W przypadku awarii autobusu/busa zapewnienie pojazdu zastępczego, spełniającego warunki określone w powyższych punktach;
6. Współpraca z dyrektorem szkoły w zakresie koordynowania rozkładów jazdy, ustalenia miejsc wsiadania i wysiadania uczniów oraz zapewnienia bezpieczeństwa przewozu uczniów.

 

 • 6

Przepisy końcowe

 1. Niniejszy regulamin przedstawiony będzie wszystkim przewożonym uczniom oraz ich rodzicom najpóźniej we wrześniu każdego roku szkolnego. Ponadto regulamin będzie dostępny na stronie internetowej szkoły i Miasta i Gminy Sieniawa.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują:
  podczas trwania przewozów – opiekun wraz z kierowcą, w innym czasie organizator przewozów w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.
  3. Zmiany zapisów niniejszego regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  4. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności porządkowej za jego nieprzestrzeganie.
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem………………………

 

Załącznik

do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sieniawie

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w Szkole Podstawowej w Sieniawie im. Tadeusza Kościuszki

 

Uchwalono na podstawie art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły.
 2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego na podstawie rocznego planu pracy szkoły.
 3. Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez kierownika świetlicy na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły oraz przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom.
 4. Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:
 5. organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole,
 6. czas pracy rodziców – na wniosek rodziców.
 7. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizycznych.

 

 • 2

Cele i zadania świetlicy

 

 1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:

 

 1. zorganizowaną opiekę wychowawczą,
 2. pomoc w nauce,
 3. warunki do nauki własnej,
 4. kulturalną rozrywkę i zabawę,
 5. właściwe wzorce kultury osobistej i współżycia w grupie,
 6. rozwój zainteresowań oraz zdolności,
 7. stymulowanie postawy twórczej,
 8. wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,
 9. pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami,
 10. pomoc w odkrywaniu przez dzieci swoich mocnych stron,
 11. wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia,
 12. współpracę z ich nauczycielami i rodzicami.
 13. Do zadań świetlicy należy:
 14. organizowanie opieki,
 15. organizowanie pomocy w nauce,
 16. tworzenie warunków do nauki własnej,
 17. przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,
 18. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów,
 19. organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
 20. odkrywanie i rozwijanie zainteresowań,
 21. stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego,
 22. upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,
 23. rozwijanie samodzielności i aktywności,
 24. współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej oraz pedagogiem.
 • 3

Założenia organizacyjne

 1. Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach: od 6.30 do 16.30.
 2. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.
 3. Całokształt pracy świetlicy szkolnej organizuje i ją bezpośrednio nadzoruje kierownik świetlicy szkolnej.
 4. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie karty zgłoszeń stanowiącej zał. nr 1 do niniejszego regulaminu, które wypełnionej przez rodziców/prawnych opiekunów.
 5. Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej stanowią zał. nr 2 do niniejszego regulaminu.
 6. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, gdzie liczba uczniów nie powinna przekraczać 25 osób.
 7. Opieką wychowawczą objęci są w pierwszej kolejności uczniowie:
 8. dojeżdżający do szkoły,
 9. skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne,
 10. zwolnieni z uczęszczania na zajęcia np. wychowania fizycznego, religii, drugiego języka obcego.
 11. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice/prawni opiekunowie oraz wyznaczone przez nich osoby wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, której rodzic nie wpisał do Karty zgłoszenia, wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców/prawnych opiekunów.
 12. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest odbieranie dziecka punktualnie, według indywidualnych ustaleń. Nagminne nieprzestrzeganie punktualności w ostateczności skutkować może wypisaniem dziecka ze świetlicy.
 13. Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dzieci w świetlicy musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.
 14. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Świetlicy Szkolnej.

 

 • 4

Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej

 

 1. Wychowanek ma prawo do:

 

 1. właściwie zorganizowanej opieki,
 2. życzliwego traktowania,
 3. poszanowania godności osobistej,
 4. ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,
 5. wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami,
 6. uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
 7. rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,
 8. korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy.

 

 1. Wychowanek jest zobowiązany do:

 

 1. przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy,
 2. przestrzegania zasad współżycia w grupie,
 3. współpracy w procesie wychowania i opieki,
 4. uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy,
 5. kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych,
 6. respektowania poleceń nauczyciela,
 7. dostarczania usprawiedliwień swojej nieobecności,
 8. nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy,
 9. przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela,
 10. nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową,
 11. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek,
 12. ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.
 • 5

Nagrody i kary

Stosowane nagrody i wyróżnienia to:

 1. Wyróżnienie wobec grupy przez wychowawcę świetlicy lub wychowawcę klasy.
 2. Pochwała przekazana opiekunom.
 3. Pochwała dyrektora szkoły.

Stosowane kary to:

 1. Upomnienie udzielone przez wychowawcę świetlicy.
 2. Poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu.
 3. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
 4. Nagana udzielona przez dyrektora szkoły.
 5. Skreślenie z listy uczestników świetlicy.
 • 6

Współpraca z rodzicami

 1. Bezpośrednia – codzienny kontakt i rozmowy przy odbieraniu lub przyprowadzaniu dziecka do świetlicy.
 2. Rozmowy telefoniczne.
 3. Semestralne spotkania z wychowawcami świetlicy.

 

 • 7

Dokumentacja świetlicy

 1. Regulamin świetlicy.
 2. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej.
 3. Ramowy rozkład dnia.
 4. Tygodniowy rozkład zajęć.
 5. Dziennik zajęć.
 6. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
 7. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.
 8. Kontrakt zawierany między wychowawcami świetlicy z uczniami.

 

 • 8

Zadania kierownika świetlicy

Do szczegółowych zadań kierownika świetlicy należy:

 • Organizacja pracy świetlicy w danym roku szkolnym.
 • Organizacja dowozów i odwozów dzieci do i ze szkoły.
 • Opracowanie regulaminu dowozów i przywozów uczniów, zał. nr 3 do niniejszego regulaminu.
 • Opracowanie wewnątrzszkolnych dokumentów związanych z działalnością świetlicy, takich jak roczny plan pracy świetlicy, regulamin świetlicy, sprawozdanie z działalności świetlicy, karty zgłoszenia dzieci do przebywania w świetlicy.
 • Kierowanie pracą dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą nauczycieli – wychowawców świetlicy szkolnej.
 • Zatwierdzanie rocznych planów zajęć grup świetlicowych.
 • Zatwierdzanie harmonogramów zajęć świetlicowych.
 • Nadzorowanie przydziału dzieci do poszczególnych grup świetlicowych.
 • Podejmowanie decyzji związanych z godzinami pracy świetlicy i wychowawców.
 • Zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu dzieci w świetlicy szkolnej.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach ustalonych godzin.
 • Realizacja planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w zakresie dotyczącym świetlicy.
 • Współpraca z wychowawcami klas, rodzicami wychowanków, dyrekcją szkoły i środowiskiem lokalnym w celu zapewnienia właściwej realizacji funkcji świetlicy.
 • Rozstrzyganie spraw spornych związanych z pracą świetlicy oraz skarg zgłaszanych przez rodziców dzieci będących wychowankami świetlicy, dotyczących świetlicy.
 • Dbałość o odpowiednią ilość druków szkolnych niezbędnych do funkcjonowania świetlicy, np. Dzienniki zajęć świetlicowych.
 • Czuwanie nad właściwym prowadzeniem dokumentacji szkolnej związanej z pracą świetlicy.
 • Wykonywanie czynności biurowo-administracyjnych.
 • Dysponowanie powierzonym mieniem szkolnym.
 • Podpisywanie odpowiedniej kategorii pism i dokumentów związanych z pracą świetlicy.
 • Dysponowanie funduszami przeznaczonymi na funkcjonowanie świetlicy szkolnej.
 • Reprezentowanie interesów szkoły na zewnątrz w sprawach dotyczących świetlicy.
 • Realizowanie poleceń i zadań zleconych przez dyrektora oraz wicedyrektora szkoły.

 

 • 9

Zadania nauczyciela świetlicy

 1. Opracowanie ramowego planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć.
 3. Przestrzeganie dyscypliny pracy.
 4. Sumienne spełnianie obowiązków podczas dyżurów.
 5. Prowadzenie zajęć dydaktycznych według ogólnego planu i planów miesięcznych.
 6. Sprawowanie opieki i zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom.
 7. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów.
 8. Rozwijanie zainteresowań uczniów.
 9. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny oraz dbałość o zachowanie zdrowia.
 10. Współpraca z rodzicami, Radą Pedagogiczną, higienistką szkolną.
 11. Dbanie o estetykę pomieszczeń i aktualny wystrój świetlicy.
 12. Wykonanie prac zleconych przez kierownika świetlicy.
 13. Zapoznanie uczniów (w pierwszym tygodniu września) z regulaminem świetlicy.
 14. Podpisanie kontraktu z wychowankami.
 15. Uzgadnianie z przełożonymi potrzeb materialnych świetlicy.
 16. Zgłaszanie wychowawcy klasy, rodzicom informacji o nieuczęszczaniu dziecka do świetlicy.
 17. O niewłaściwym zachowaniu uczniów wychowawca świetlicy powiadamia rodzica i wychowawcę ucznia.

 

 • 10

 

Wyposażenie świetlicy

 

Świetlica szkolna powinna być wyposażona w pomoce naukowe, sprzęt i materiały umożliwiające realizację programu pracy opiekuńczo-wychowawczej:

 

 • Sprzęt audiowizualny.
 • Przybory do zespołowych gier i zabaw sportowych.
 • Czasopisma, książki, gry do zajęć artystycznych, technicznych itp.
 • Sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

ZASADY NABORU DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ